باید مراقبـ بود ...

باید مراقبـ بود ...

ــ می دونم آخه عمرا تاثیر داشته باشه 

ــ حالا از دفعه بعد 

ــ اصلا چرا بقیه نمیگن همش باید من بگم ؟

ــ ترس از سرزنش دیگران 

ــ ترس از تمسخر دیگران 

ــ خجالت 

ــ به گناه می افتم !

ــ مسائل مهم تر جامعه 

ــ اول کار فرهنگی !

ــ وظیفه حکومته !

ــ دل باید پاک باشه !

ــ اول خودتو درست کن !

ــ افت کلاس

ــ  توجیه