باید مراقبـ بود ...

باید مراقبـ بود ...

۴ مطلب در تیر ۱۳۹۳ ثبت شده است

۲۹
تیر
۹۳
برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
  • ۲۹ تیر ۹۳ ، ۱۵:۴۵
۱۳
تیر
۹۳

واسه رد شدن از سیم خاردارها نیاز به یه نفر داشتن تا روی سیم خاردارها بخوابه و بقیه از روش رد بشن.
داوطلب زیاد بود ...
قرعه انداختند.
افتاد بنام یه جوون.
همه اعتراض کردند الا یه پیرمرد!
گفت: " چیکار دارید! بنامش افتاده دیگه! "
بچه ها از پیرمرد بدشون اومد.
دوباره قرعه انداختند بازم افتاد بنام همون جوون .
جوون بلافاصله خودش رو به صورت انداخت رو سیم خاردار.
بچه ها با بی میلی و اجبار شروع کردن به رد شدن از روی بدن جوون.
همه رفتن الا پیرمرد.
گفتند: " بیا! "
گفت " نه! شما برید! من باید وایسم بدن پسرم رو ببرم برای مادرش!
مادرش منتظره! "

۰۹
تیر
۹۳

از چند روز پیش عملیاتــــ  رمضان شروع شده

نبرد انسان با نفس ،

و مثل آن روزها شعار همیشگی؛ جنگـــ جنگـــ تا پیروزی ست ...

و قصد خداوند پیروزی توستــ در نبردی که برایتــ آسانش کرده ،

پیروزی بر دشمنی تشنه و گرسنه

پس بر تو بــــــاد ظفر ، در جهادی اکبر

رمضان مبارکـــــ

 

۰۶
تیر
۹۳

 

ﺷﺒﯽ ﺳــﺎﮐﺖ ﻭ ﺩﻟﮕـــﯿﺮ
ﺧـــﻮﺩﻡ ﺑﻮﺩﻡ ﻭ ﻗــﻠﺒﯽ ﮐﻪ ﺯﻏــﻢ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺯﻧﺠﯿر
ﻭ ﻧـﺰﺩﯾﮑـــ ﺍﺫﺍﻥ ﺑــﻮد
ﮐـﻬــ ﭘـﯿﭽﯿـﺪ ﺑﻪ ﺁﻓــﺎﻕ ﻫﻤﻪ ﻧﻐﻤﻪ ﺗـﮑــﺒﯿﺮ
ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺍﺫﺍﻥ ﺩﺳﺘــ ﺑﻪ ﺩﺍﻣـﺎﻥ ﺧــــﺪﺍ ﺑﺎﺵ
ﻭ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﺩﻋــﺎ ﺑﺎﺵ
ﮐﻪ ﺑـﺎﺯ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺩﺭﮔـﺎﻩ ﺍﻟــﻬﯽ ﺩﺭ ﺭﺣﻤـﺘــ
ﻭ ﺁﻥ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻮﺩ ﻟﺤﻈﻪ ﺷﯿﺮﯾــﻦ ﺍﺟﺎﺑﺘــ
ﺷﺪﻡ ﻏـــﺮﻕ ﻋﺒﺎﺩﺗــ
ﺩﻭ ﭼﺸﻤﻢ ﻫﻤﻪ ﺍﻡ ﺍﺷﮑـــ ﺷﺪ ﻭ ﺭﻭﯼ ﻟﺒﺎﻧﻢ ﻫﻤﻪ
ﺳﻮﮔﻨﺪ
ﮐﻪ ﯾــﺎﺭﺏ ﺗﻮ ﺭﻫﺎﯾﻢ ﮐﻦ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺑﻨﺪ
ﻭ ﮔﻔﺘﻢ ﺑﻪ ﺧـــﺪﺍ ﺑﯿﻦ ﺩﻋﺎﯾﻢ
ﮐﻪ ﺩﻟﺘﻨﮓ ﺍﺫﺍﻥ ﺣـــﺮﻡ ﮐـــﺮﺏ ﻭ ﺑﻼﯾﻢ
ﻫﻤﺎﻥ ﺟﺎ ﮐﻪ ﺩﻝ ﺍﺯ ﺳﻮﺯ ﻓﺮﺍﻏﺶ ﺷﺪﻩ ﺑﯽ ﺗﺎﺑـــ
ﻫﻤﺎﻥ ﺟﺎ ﮐﻪ ﺯﺩﻩ ﺩﺳﺖ ﺑﻪ ﺩﺍﻣﺎﻥ ﺯﻣﯿﻦ ﺧﻮﺷﻪ
ﻣﻬﺘﺎﺑـــ
ﻫﻤﺎﻥ ﻭﺍﺩﯼ ﺳﻮﺯ ﻭ ﻋﻄﺶ ﻭ ﺩﺭﺩ
ﻫﻤﺎﻥ ﻭﺍﺩﯼ ﺷﺮﻣﻨﺪﮔﯽ ﺁﺑـــ
ﻫﻤﺎﻥ ﻭﺍﺩﯼ ﭘﺎﮎ ﺣـــﺮﻡ ﺣﻀﺮﺕ ﺍﺭﺑــﺎﺑـــ
ﻫﻤﺎﻥ ﺟﺎ ﮐﻪ ﺯﻣﯿﻨﺶ ﻫﻤﻪ ﻧﻮﺭ ﺍﺳﺘــ
ﭘﺮ ﺍﺯ ﺷــﻮﺭ ﻭ ﺷﻌﻮﺭ ﺍﺳﺘـــ
ﺣﻤـــﺎﺳﻪ ﺍﺳﺘــــ
ﻏـــﺮﻭﺭ ﺍﺳﺘـــ
ﺷﺮﻣﻨﺪﻩ ﺗﺮ ﺍﺯ ﻭﺍﺩﯼ ﻃــﻮﺭ ﺍﺳﺘــــ ...
ﻭ ﻓـﺮﺵ ﺣـــﺮﻣﺶ ﺍﺯ ﭘـــﺮ ﺣــﻮﺭ ﺍﺳﺘــ
ﻭ ﺑـﺮ ﻣﻬـــــﺪﯼ ﺯﻫـــﺮﺍ ﻫﻤﻪ ﺷﺐ ﺭﺍﻩ ﻋﺒﻮﺭ ﺍﺳﺘـــ
ﻫﻤﺎﻥ ﺟﺎ ﮐﻪ ﺣـــﺮﻡ ﺧﺎﻧﻪ ﺩﻟﻬﺎﺳﺘــ
ﻭ ﻋﺸﻘﺶ ﻫﻤﻪ ﺩﺭ ﺁﺏ ﻭ ﮔﻞ ﻣﺎﺳﺘــ
ﺯﯾــﺎﺭﺗﮕﻪ ﺯﻫـــﺮﺍﺳﺘــ
ﻋﺒــﺎﺩﺗﮕﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﺍﺳﺘــ
ﺩﺧﯿـﻞ ﺣــــﺮﻣﺶ ﺣﻀﺮﺕ ﻋﯿﺴﯽ ﺍﺳﺘــ
ﻭ ﺯﯾﺒﺎﺳﺖ ﺧـــﺪﺍ ﻣﺤﻮ ﺗﻤﺎﺷﺎﺳﺘــ
ﮐﻪ ﯾﮏ ﺳﻮ ﺣـــــﺮﻡ ﺷــــــﺎﻩ
ﻭ ﯾﮏ ﺳﻮ ﺣــــﺮﻡ ﺣﻀﺮﺕ ﺳﻘــﺎﺳﺘـــ
ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗــﺪﻡ ﺭﻧﺠﻪ ﻧﻤﻮﺩﺳﺖ ﮔﻞ ﯾﺎﺳــ
ﺗﻤﺎﻣﺶ ﮐﻨﺪ ﺍﺯ ﻋﺸﻖ ﻭ ﺍﺣﺴﺎﺳــ
ﺑﻪ ﻟﺒﻬﺎﺵ ﺑﻮﺩ ﺫﮐــﺮ ﺍﺑـــﺎﻟﻔﻀﻞ ﻭ ﺩﺭﯾﺎﯼ ﺩﻭ ﭼﺸﻤﺶ
ﻫﻤﻪ ﺍﻟﻤﺎﺳــ
ﻫﻤﺎﻥ ﮐﻌﺒﻪ ﮐﻮﭼﮏ ﮐــﻔـــ ﺍﻟﻌﺒـــﺎﺳــ
ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻋﺸﻖ ﺯﻧﺪ ﻣﻮﺝ
ﻫﻤﺎﻥ ﺟﺎ ﮐﻪ ﺯﻧﺪ ﭘﺮ ﺑﻪ ﻫـــﻮﺍﯾﺶ ﺩﻝ ﻣــﻨــ ﻫــﺮ ﺩﻡ ﻭ
ﻫــﺮ ﺷﺐ
ﻫﻤﺎﻥ ﺟﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺟﺎﯼ ﺯﻣﯿﻨﺶ ﻫﺴﺖ
ﻧﺸﺎﻥ ﺍﺯ ﻗﺪﻡ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺣﻀــﺮﺕ ﺯﯾﻨﺒــ
ﻫﻤﺎﻥ ﺧﺎﮎ ﮐﻪ ﻫﻢ ﺑــﺪﺭ ﻭ ﺍﺣﺪ ﺧﻨﺪﻕ ﻭ ﺍﺣﺰﺍﺏ ﻭ
ﺣﻨﯿﻦ ﺍﺳﺘــ
ﮐﻪ ﺩﻝ ﺍﺯ ﻋـــﺎﻟﻢ ﻫﺴﺘﯽ ﺑﺮﺑﺎﯾﺪ ﺧﯿــﺎﺑــﺎﻥ ﺑﻬﺸﺘﯽ ﮐﻬــ
ﻣﻌﺮﻭﻑ ﺑﻪ ﺑﯿــﻦ ﺍﻟﺤــــﺮﻣﯿﻦ ﺍﺳﺖ

...