باید مراقبـ بود ...

باید مراقبـ بود ...

صلی الله علیک ...

جمعه, ۶ تیر ۱۳۹۳، ۰۵:۵۲ ب.ظ

 

ﺷﺒﯽ ﺳــﺎﮐﺖ ﻭ ﺩﻟﮕـــﯿﺮ
ﺧـــﻮﺩﻡ ﺑﻮﺩﻡ ﻭ ﻗــﻠﺒﯽ ﮐﻪ ﺯﻏــﻢ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺯﻧﺠﯿر
ﻭ ﻧـﺰﺩﯾﮑـــ ﺍﺫﺍﻥ ﺑــﻮد
ﮐـﻬــ ﭘـﯿﭽﯿـﺪ ﺑﻪ ﺁﻓــﺎﻕ ﻫﻤﻪ ﻧﻐﻤﻪ ﺗـﮑــﺒﯿﺮ
ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺍﺫﺍﻥ ﺩﺳﺘــ ﺑﻪ ﺩﺍﻣـﺎﻥ ﺧــــﺪﺍ ﺑﺎﺵ
ﻭ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﺩﻋــﺎ ﺑﺎﺵ
ﮐﻪ ﺑـﺎﺯ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺩﺭﮔـﺎﻩ ﺍﻟــﻬﯽ ﺩﺭ ﺭﺣﻤـﺘــ
ﻭ ﺁﻥ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻮﺩ ﻟﺤﻈﻪ ﺷﯿﺮﯾــﻦ ﺍﺟﺎﺑﺘــ
ﺷﺪﻡ ﻏـــﺮﻕ ﻋﺒﺎﺩﺗــ
ﺩﻭ ﭼﺸﻤﻢ ﻫﻤﻪ ﺍﻡ ﺍﺷﮑـــ ﺷﺪ ﻭ ﺭﻭﯼ ﻟﺒﺎﻧﻢ ﻫﻤﻪ
ﺳﻮﮔﻨﺪ
ﮐﻪ ﯾــﺎﺭﺏ ﺗﻮ ﺭﻫﺎﯾﻢ ﮐﻦ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺑﻨﺪ
ﻭ ﮔﻔﺘﻢ ﺑﻪ ﺧـــﺪﺍ ﺑﯿﻦ ﺩﻋﺎﯾﻢ
ﮐﻪ ﺩﻟﺘﻨﮓ ﺍﺫﺍﻥ ﺣـــﺮﻡ ﮐـــﺮﺏ ﻭ ﺑﻼﯾﻢ
ﻫﻤﺎﻥ ﺟﺎ ﮐﻪ ﺩﻝ ﺍﺯ ﺳﻮﺯ ﻓﺮﺍﻏﺶ ﺷﺪﻩ ﺑﯽ ﺗﺎﺑـــ
ﻫﻤﺎﻥ ﺟﺎ ﮐﻪ ﺯﺩﻩ ﺩﺳﺖ ﺑﻪ ﺩﺍﻣﺎﻥ ﺯﻣﯿﻦ ﺧﻮﺷﻪ
ﻣﻬﺘﺎﺑـــ
ﻫﻤﺎﻥ ﻭﺍﺩﯼ ﺳﻮﺯ ﻭ ﻋﻄﺶ ﻭ ﺩﺭﺩ
ﻫﻤﺎﻥ ﻭﺍﺩﯼ ﺷﺮﻣﻨﺪﮔﯽ ﺁﺑـــ
ﻫﻤﺎﻥ ﻭﺍﺩﯼ ﭘﺎﮎ ﺣـــﺮﻡ ﺣﻀﺮﺕ ﺍﺭﺑــﺎﺑـــ
ﻫﻤﺎﻥ ﺟﺎ ﮐﻪ ﺯﻣﯿﻨﺶ ﻫﻤﻪ ﻧﻮﺭ ﺍﺳﺘــ
ﭘﺮ ﺍﺯ ﺷــﻮﺭ ﻭ ﺷﻌﻮﺭ ﺍﺳﺘـــ
ﺣﻤـــﺎﺳﻪ ﺍﺳﺘــــ
ﻏـــﺮﻭﺭ ﺍﺳﺘـــ
ﺷﺮﻣﻨﺪﻩ ﺗﺮ ﺍﺯ ﻭﺍﺩﯼ ﻃــﻮﺭ ﺍﺳﺘــــ ...
ﻭ ﻓـﺮﺵ ﺣـــﺮﻣﺶ ﺍﺯ ﭘـــﺮ ﺣــﻮﺭ ﺍﺳﺘــ
ﻭ ﺑـﺮ ﻣﻬـــــﺪﯼ ﺯﻫـــﺮﺍ ﻫﻤﻪ ﺷﺐ ﺭﺍﻩ ﻋﺒﻮﺭ ﺍﺳﺘـــ
ﻫﻤﺎﻥ ﺟﺎ ﮐﻪ ﺣـــﺮﻡ ﺧﺎﻧﻪ ﺩﻟﻬﺎﺳﺘــ
ﻭ ﻋﺸﻘﺶ ﻫﻤﻪ ﺩﺭ ﺁﺏ ﻭ ﮔﻞ ﻣﺎﺳﺘــ
ﺯﯾــﺎﺭﺗﮕﻪ ﺯﻫـــﺮﺍﺳﺘــ
ﻋﺒــﺎﺩﺗﮕﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﺍﺳﺘــ
ﺩﺧﯿـﻞ ﺣــــﺮﻣﺶ ﺣﻀﺮﺕ ﻋﯿﺴﯽ ﺍﺳﺘــ
ﻭ ﺯﯾﺒﺎﺳﺖ ﺧـــﺪﺍ ﻣﺤﻮ ﺗﻤﺎﺷﺎﺳﺘــ
ﮐﻪ ﯾﮏ ﺳﻮ ﺣـــــﺮﻡ ﺷــــــﺎﻩ
ﻭ ﯾﮏ ﺳﻮ ﺣــــﺮﻡ ﺣﻀﺮﺕ ﺳﻘــﺎﺳﺘـــ
ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗــﺪﻡ ﺭﻧﺠﻪ ﻧﻤﻮﺩﺳﺖ ﮔﻞ ﯾﺎﺳــ
ﺗﻤﺎﻣﺶ ﮐﻨﺪ ﺍﺯ ﻋﺸﻖ ﻭ ﺍﺣﺴﺎﺳــ
ﺑﻪ ﻟﺒﻬﺎﺵ ﺑﻮﺩ ﺫﮐــﺮ ﺍﺑـــﺎﻟﻔﻀﻞ ﻭ ﺩﺭﯾﺎﯼ ﺩﻭ ﭼﺸﻤﺶ
ﻫﻤﻪ ﺍﻟﻤﺎﺳــ
ﻫﻤﺎﻥ ﮐﻌﺒﻪ ﮐﻮﭼﮏ ﮐــﻔـــ ﺍﻟﻌﺒـــﺎﺳــ
ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻋﺸﻖ ﺯﻧﺪ ﻣﻮﺝ
ﻫﻤﺎﻥ ﺟﺎ ﮐﻪ ﺯﻧﺪ ﭘﺮ ﺑﻪ ﻫـــﻮﺍﯾﺶ ﺩﻝ ﻣــﻨــ ﻫــﺮ ﺩﻡ ﻭ
ﻫــﺮ ﺷﺐ
ﻫﻤﺎﻥ ﺟﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺟﺎﯼ ﺯﻣﯿﻨﺶ ﻫﺴﺖ
ﻧﺸﺎﻥ ﺍﺯ ﻗﺪﻡ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺣﻀــﺮﺕ ﺯﯾﻨﺒــ
ﻫﻤﺎﻥ ﺧﺎﮎ ﮐﻪ ﻫﻢ ﺑــﺪﺭ ﻭ ﺍﺣﺪ ﺧﻨﺪﻕ ﻭ ﺍﺣﺰﺍﺏ ﻭ
ﺣﻨﯿﻦ ﺍﺳﺘــ
ﮐﻪ ﺩﻝ ﺍﺯ ﻋـــﺎﻟﻢ ﻫﺴﺘﯽ ﺑﺮﺑﺎﯾﺪ ﺧﯿــﺎﺑــﺎﻥ ﺑﻬﺸﺘﯽ ﮐﻬــ
ﻣﻌﺮﻭﻑ ﺑﻪ ﺑﯿــﻦ ﺍﻟﺤــــﺮﻣﯿﻦ ﺍﺳﺖ

...

 • ۹۳/۰۴/۰۶

نظرات  (۴)

 • یک سبد سیب
 • مهربان اربابم...

 • فانوس جزیره
 • اینک به عشق عفو کریمانه آمدم
  شرمنده ام ببخش که تاخیر داشتم


  سلام علیکم
  رمضان ، ماه بندگی خدا بر شما بزرگوار مبارک
  لطفا ما را ویژه دعا کنید
  عاقبتتون بخیر
 • یک سبد سیب
 • قبوب باشه ابجی جان

  طاعات و عبادات  التماس دعا
  پاسخ:
  پاسخ:
  قبول حق عزیز

  محتاجیم به دعا
  چشم دارم کز گنه پاکم کنند
  زائر لعل عطش بارم کنند

  ارسال نظر

  ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
  شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
  <b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">